Address

Department of Botany, Tribhuvan University, Nepal. Expert: Arsenic, Ethnobotany, Genetics, Biodiversity, Medicinal Plant, and Stress Physiology.

Dr. Bishnu Dev Das

Editor